بازدید جناب آقای مهندس عربیان، عضومحترم هیئت مدیره شرکت و آقایان مدیری و ولیزاده مدیران بانک ملی شعبه چهاردانگه / مهرماه 96
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید