مزايده - مناقصه

 

رديف

تاريخ

مزايده / مناقصه

موضوع

تاريخ انقضاء

 1

 1399/01/30  مزايده  مزايده عمومي فروش 5 قطعه زمين

1399/02/30