مزايده - مناقصه

 

رديف

تاريخ

مزايده / مناقصه

موضوع

تاريخ انقضاء

 

1

 

2

 

 

98/08/22

 

98/08/22

 

 

مزايده

 

مزايده

 

 

آگهي مزايده 98/04 (اقلام مازاد)

 

آگهي مزايده عرضه عمومي سهام

 

 

98/08/29

 

98/09/02