مزايده - مناقصه

 

رديف

تاريخ

مزايده / مناقصه

موضوع

تاريخ انقضاء

1

97/12/19

 

مزايده 

 

عرضه عمومي سهام شركت هامون نايزه (سهامي خاص)

98/01/21