سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت سهام شركت لوله و ماشين سازی ايران به شرح جدول ذيل می‌باشند:

 

 

سهامداران | لوله و ماشين سازي ايران