مديران شركت

 

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: بابائی

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع به‌كار: سال 1395

سمت: مدیر عامل

پست الكترونیكی:  babaei@lmico.net

تماس:

51092101 – 51092102 (محسن زمانی | رئیس دفتر مدیرعامل)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بیژن

نام‌خانوادگی: برومند حیدرآبادی

تحصیلات: لیسانس برق / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه هرمزگان / دانشگاه آزاد اراک

شروع به‌كار: سال 1397

سمت: مدیر پروژه انتقال کارخانه

پست الكترونیكی:  boroumand@lmico.net

تماس:

51092101 – 51092102 (خانم جوادی | منشی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاسم شريفي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: قاسم

نام‌خانوادگی: شریفی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران واحد مركز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر امور مالی

پست الكترونیكی:  sharifi@lmico.net

تماس:

51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدرضا رستگار | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: رستگارنیا

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی / فوق‌لیسانس مدیریت اجرایی

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه تهران

شروع به‌كار: سال 1383

سمت: مدیر بازاریابی و فروش

پست الكترونیكی:  rastegarnia@lmico.net

تماس:

51092126 (خانم كرمی | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اميد عاطفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: امید

نام‌خانوادگی: عاطفی

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1376

سمت: مدیر ارشد كارخانه تپه سفید

پست الكترونیكی:  atefi@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

نام: ناصر

نام‌خانوادگی: ناصری

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت صنعتی MBA

محل تحصیل: سازمان مدیریت صنعتی

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر كارخانه شماره 2 (شمس آباد)

پست الكترونیكی:  naseri@lmico.net

تماس:

56231680 (محسن فتحی | مسئول دفتر مدیر كارخانه)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهرام هشترودي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بهرام 

نام‌خانوادگی: محمودزاده هشترودی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه تبریز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر تامین

پست الكترونیكی:  hashtroudi@lmico.net

تماس:

51093 داخلی 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: علیرضا

نام‌خانوادگی: فدایی

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه شیراز

شروع به‌كار: سال 1375

سمت: مدیر دفتر تحقیق و طراحی

پست الكترونیكی:  fadaei@lmico.net

تماس:

51092310 (محمد گنج‌خانلو | مسئول دفتر تحقیق و طراحی)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاج حسيني | لوله و ماشین سازی ایران

نام: شاهین

نام‌خانوادگی: طایفه‌حاج‌حسینی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

شروع به‌كار: سال 1375

سمت: مدیر فنی

پست الكترونیكی:  hajhosseini@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فداكار | لوله و ماشين سازي ايران

نام: شهرام

نام‌خانوادگی: فداكار

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت سیستم و بهره‌وری

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر تضمین‌كیفیت و سیستم‌ها

پست الكترونیكی:  fadakar@lmico.net

تماس:

51092139 (امير روبنده | مسئول دفتر تضمین‌كیفیت و سیستم‌ها)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مرتضی 

نام‌خانوادگی: بهارلو

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر توليد

پست الكترونیكی:  baharloo@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مسعود 

نام‌خانوادگی: زارعی

تحصیلات: فوق‌لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد همدان

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیرحسابرسی داخلی

پست الكترونیكی:  zarei@lmico.net

تماس:

51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: کرامت

نام‌خانوادگی: عزت‌پرور

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد زنجان

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: معاون مدیر مالی

پست الكترونیكی: 

تماس:

51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: سیدعلیرضا

نام‌خانوادگی: سیدعلی‌اکبری

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1380

سمت: معاون مدیر فروش

پست الكترونیكی:  aliakbari@lmico.net

تماس:

51092126 (خانم كرمی | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)