مديران شركت

 

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: بابائی

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران /

شروع به‌كار: سال 1395

سمت: مدیر عامل

پست الكترونیكی : Babaei@lmico.net

تماس:

51092101 – 51092102 (محسن زمانی | رییس دفتر مدیر عامل)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدرضا رستگار | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: رستگارنیا

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی / فوق لیسانس مدیریت اجرایی

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه تهران

شروع به‌كار: سال 1383

سمت: مدیر بازاریابی و فروش

پست الكترونیكی :  Rastegarnia@lmico.net

تماس:

51092126 (خانم كرمی | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاسم شريفي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: قاسم

نام خانوادگی: شریفی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر امور مالی

پست الكترونیكی :  Sharifi@lmico.net

تماس:

51093342 (رسول عبایار | مسئول دفتر واحد مالی)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اميد عاطفي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: امید

نام خانوادگی: عاطفی

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1376

سمت: مدیر ارشد كارخانه تپه سفید

پست الكترونیكی :   Atefi@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی فر | سرپرست دفتر مدیران)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

 

نام: ناصر

نام خانوادگی: ناصری

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت صنعتی MBA

محل تحصیل: سازمان مدیریت صنعتی

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر كارخانه شماره 2 (شمس آباد)

پست الكترونیكی : Naseri@lmico.net

تماس:

56231680 (محسن فتحی | مسئول دفتر مدیر كارخانه)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهرام هشترودي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بهرام 

نام خانوادگی: محمودزاده هشترودی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه تبریز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر تامین

پست الكترونیكی :  Hashtroudi@lmico.net

تماس:

51093 داخلی 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: علیرضا

نام خانوادگی: فدایی

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه شیراز

شروع به‌كار: سال 1375

سمت: مدیر دفتر تحقیق و طراحی

پست الكترونیكی : Fadaei@lmico.net

تماس:

51092310 (محمد گنج خانلو | مسئول دفتر )

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حاج حسيني | لوله و ماشین سازی ایران

نام: شاهین

نام خانوادگی: طایفه حاجی حسینی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

شروع به‌كار: سال 1375

سمت: مدیر فنی

پست الكترونیكی :  Hajhosseini@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی فر | سرپرست دفتر مدیران)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فداكار | لوله و ماشين سازي ايران

نام: شهرام 

نام خانوادگی: فداكار

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف /

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر تضمین كیفیت و سیستم ها

پست الكترونیكی :  Fadakar@lmico.net

تماس:

51092139 (امير روبنده | مسئول دفتر)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مرتضی 

نام خانوادگی: بهارلو

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر توليد

پست الكترونیكی : Baharloo@lmico.net

تماس:

51092114 (مهدی غلامی فر | سرپرست دفتر مدیران)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: مسعود 

نام خانوادگی: زارعی

تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد همدان

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیرحسابرسی داخلی

پست الكترونیكی :  Zarei@lmico.net

تماس:

51093342 (رسول عبایار | مسئول دفتر واحد مالی)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------