آگهي مزايده عرضه عمومي سهام آلياژهاي نشكن ساز 97/09/26
آگهي مزايده عرضه عمومي سهام آلياژهاي نشكن ساز 97/09/26

آگهي مزايده عرضه عمومي سهام

شركت آلياژهاي نشكن ساز

 

شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد 250,337,1 سهم شركت آلياژهاي نشكن ساز (سهامي خاص)، جمعاً معادل 6,25% سهام آن شركت را با مشخصات و شرايط ذيل بطور يك جا به اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طريق مزايده واگذار نمايد:

1-     مشخصات شركت آلياژهاي نشكن ساز:

فعاليت اصلي شركت عبارت است از: توليد و فروش فروسيليكو منيزيوم و ديگر آلياژهاي ويژه ريخته‌گري.

تاريخ تاسيس: 1375/04/04

تاريخ بهره‌برداري: فروردين 1376

سرمايه: سرمايه شركت معادل222,5 ميليون ريال به تعداد 050,222,5 سهم يكهزار ريالي.

سود خالص شناسايي شده به ازاي هر سهم: سال مالي منتهي به 1395/12/30 مبلغ 879 ريال در ازاي هر سهم و سال مالي منتهي به 1396/12/29 مبلغ  315,1 ريال در ازاي هر سهم.

2-     قيمت پايه مزايده سهام:

قيمت پايه هر سهم 591,45 ريال

قيمت كل سهم عرضه شده 967,60 ميليون ريال

3-     شرايط پرداخت:

معادل 50% كل مبلغ پيشنهادي برنده همزمان با انعقاد قرارداد و 50% باقيمانده آن طي مدت 30 روز پس از انعقاد قرارداد مبادله مي‌گردد.

4-     سپرده شركت در مزايده:

سپرده شركت در مزايده  معادل 10 ميليارد ريال مي‌باشد كه به صورت چك بانكي به همراه پاكت پيشنهاد قيمت به شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) تحويل خواهد گرديد.

5-     ساير شرايط:

1-5 جهت دريافت اطلاعات و برگ شرايط مزايده و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 1397/10/26 به دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران واقع در  تهران – كيلومتر 10 جاده ساوه – ايستگاه چهاردانگه – نبش سه راه گلشهر مراجعه فرمائيد.

2-5- پاكات پيشنهاد دهندگان در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 و با حضور تمامي شركت كنندگان در محل دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران به آدرس فوق‌الذكر، بازگشايي و نفرات اول تا سوم در همان جلسه اعلام خواهند گرديد.

3-5- پيشنهاداتي كه فاقد سپرده مندرج در بند 4 آگهي باشند و يا در موعد مقرر تحويل شركت لوله و ماشين سازي ايران نگردند و يا درج مبلغ پيشنهادي بصورت مبهم اعلام شده باشد فاقد اعتبار و باطل مي‌باشند.

4-5- برنده حداكثر ظرف مدت چهار روز از تاريخ گشايش پاكات نسبت به امضاي قرارداد خريد سهام اقدام خواهد نمود و سپرده نفرات دوم و سوم همزمان با امضاء قرارداد با نفر اول به ايشان مسترد خواهد گرديد.

5-5- در صورتيكه برنده از امضاي قرارداد مطابق مواد فوق استنكاف ورزد سپرده وي به نفع شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) ضبط و نفر بعدي به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد گرديد.

27 آذر 1397