آگهي تجديد مزايده عرضه عمومي سهام شركت نوآوران 97/10/03
آگهي تجديد مزايده عرضه عمومي سهام شركت نوآوران 97/10/03


آگهي تجديد مزايده عرضه عمومي سهام

شركت نوآوران سبز احياء

 

 

شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد 224,401,16 سهم شركت نوآوران سبز احياء (سهامي خاص)، جمعاً معادل 85,24%سهام آن شركت را با مشخصات و شرايط ذيل بطور يك جا به اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طريق مزايده واگذار نمايد:

1-  مشخصات شركت نوآوران سبز احياء:

فعاليت اصلي شركت عبارت است از: بازيافت ضايعات آهن‌آلات فلزي، فروسيليس و ساير محصولات و همچنين خدمات پرسكاري.

تاريخ تاسيس: 1386/04/27

تاريخ بهره‌برداري: مرداد ماه 1386

سرمايه: سرمايه ثبت شده معادل 460,45 ميليون ريال به تعداد 000,460,45 سهم يكهزار ريالي و سرمايه در جريان ثبت معادل 540,20 ميليون ريال شامل 000,540,20 سهم يكهزار ريالي.

سود خالص شناسايي شده به ازاي هر سهم: سال مالي منتهي به 1395/12/30 مبلغ  145 ريال در ازاي هر سهم و سال مالي منتهي به 1396/12/29 مبلغ 814 ريال در ازاي هر سهم.

2-  قيمت پايه مزايده سهام:

قيمت پايه هر سهم 627,4 ريال

قيمت كل سهم عرضه شده 888,75 ميليون ريال

3-  شرايط پرداخت:

معادل 50% كل مبلغ پيشنهادي برنده همزمان با انعقاد قرارداد و 50% باقيمانده آن طي مدت 30 روز پس از انعقاد قرارداد مبادله مي‌گردد.

4-  سپرده شركت در مزايده:

سپرده شركت در مزايده  معادل 10 ميليارد ريال مي‌باشد كه به صورت چك بانكي به همراه پاكت پيشنهاد قيمت به شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) تحويل خواهد گرديد.

5-  ساير شرايط:

1-5 جهت دريافت اطلاعات و برگ شرايط مزايده و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 1397/12/05 به دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران واقع در  تهران، كيلومتر 10 جاده ساوه، ايستگاه چهاردانگه، نبش سه راه گلشهر مراجعه فرمائيد.

2-5- پاكات پيشنهاد دهندگان در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 و با حضور تمامي شركت‌كنندگان در محل دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران به آدرس فوق‌الذكر، بازگشايي و نفرات اول تا سوم در همان جلسه اعلام خواهند گرديد.

3-5- پيشنهاداتي كه فاقد سپرده مندرج در بند 4 آگهي باشند و يا در موعد مقرر تحويل شركت لوله و ماشين سازي ايران نگردند و يا درج مبلغ پيشنهادي بصورت مبهم اعلام شده باشد فاقد اعتبار و باطل مي‌باشند.

4-5- برنده حداكثر ظرف مدت چهار روز از تاريخ گشايش پاكات نسبت به امضاي قرارداد خريد سهام اقدام خواهد نمود و سپرده نفرات دوم و سوم همزمان با امضاء قرارداد با نفر اول به ايشان مسترد خواهد گرديد.

5-5- در صورتيكه برنده از امضاي قرارداد مطابق مواد فوق استنكاف ورزد سپرده وي به نفع شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) ضبط و نفر بعدي به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد گرديد.

04 دی 1397