بازديد جناب آقاي مهندس زالي مديرعامل محترم شركت ايران خودرو ديزل
بازديد جناب آقاي مهندس زالي مديرعامل محترم شركت ايران خودرو ديزل

 

حضور جناب آقاي مهندس محمد زالي مديرعامل محترم شركت ايران خودرو ديزل در شوراي معاونين و بازديد از كارخانه شماره 1 شركت لوله و ماشين سازي ايران

03 دی 1398