آگهي مزايده عمومي فروش 5 قطعه زمين - 1399/1/30
آگهي مزايده عمومي فروش 5 قطعه زمين - 1399/1/30

فروش 5 قطعه زمین از اراضی ضلع جنوب غربی شرکت لوله و ماشین سازي ایران 

شرکت لوله و ماشـین سازي ایران(سـهامی عام) در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1399/01/26 هیات مدیره شـرکت، نسبت به فروش 5 قطعه زمین از اراضـی ضلع جنوب غربی مجموعه خود (واقع در تهران، چهاردانگه، نبش اتوبان آیت االله سـعیدي) با کاربري تجاري-اداري را از طریق مزایـده عمومی و به صورت یکجا، باشـرایط ذیل اقـدام نماید.

لذا از کلیه متقاضـیان محترم دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزي این شرکت مراجعه فرمایند.

مهلت و محل تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/30، به آدرس: تهران، اتوبان آیت‌الله سعیدي، ایستگاه چهاردانگه، شـرکت لوله و ماشین سازي ایران (سهامی عام)، واحد مالی می‌باشد. بازگشایی پاکات پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 راس ساعت 14:30 در محل دفتر مرکزي به آدرس فوق الـذکر خواهد بود.

لازم به ذکر است ده (10) درصد قیمت پیشنهادي به عنوان سپرده شرکت در مزایده بایستی بصورت چک بانکی در وجه حساب شـماره 0105658057005 نزد بانک ملی شعبه چهاردانگه کد 1602 به نام شرکت لوله و ماشین سازي ایران (سهامی عام) صادر و به همراه پاکت پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

پیشنهاداتی که فاقد سپرده مندرج در آگهی باشند و یا در موعد مقرر تحویل شرکت لوله و ماشـین سازي ایران نگردنـد و یا درج مبلغ پیشـنهادي بصورت مبهم اعلام شده باشد فاقد اعتبار و باطل می‌باشـند. برنده مزایده و حائزین بالاترین پیشـنهاد قیمت، حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ گشایش پاکات نسـبت به امضاي قرارداد خرید زمین اقدام خواهد نمود و سپرده سایر شـرکت کنندگان هم زمان با امضاء قرارداد با نفر اول به ایشان مسترد خواهد گردید. در صورتیکه برنده از امضاي قرارداد مطابق مواد فوق اسـتنکاف ورزد، سپرده وي به نفع شـرکت لوله و ماشـین سازي ایران (سـهامی عام) ضبط و نفر بعدي به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداري با شماره 51093-021 داخلی 319 آقاي افشار تماس حاصل فرمائید.

ضمناً شـرکت لوله و ماشین سازي ایران (سهامی عام) در رد و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار می‌باشد.

مشخصات اراضی و قیمت پایه مزایده طبق آگهی روزنامه اطلاعات مورخ 1399/01/30 (پیوست)

30 فروردین 1399