آگهي نحوه برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام - نوبت دوم - 99/02/22
آگهي نحوه برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام - نوبت دوم - 99/02/22

 

 

 

https://www.aparat.com/luleh.va.mashinsazi

https://www.instagram.com/luleh.va.mashinsazi.iran

 

 

جهت دريافت آگهي بر روي (دريافت مطالب بيشتر) كليك نماييد.

22 اردیبهشت 1399