:: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (شرکت لول و ماشین سازی ایران )

راس ساعت ۱۰ الی ۱۲  روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ در محل سالن امفی تئاتر مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی انجام شد شرح جلسه به قرار تصویر آگهی می باشد