:: انتخاب کارگران نمونه ۱۴۰۰

انتخاب کارگر نمونه سال ۱۴۰۰

بدینوسیله ضمن تشکر از تلاش های بی وقفه آقای اسماعیل خاکپور و آقای یداله خانی، این عزیزان را کارگر نمونه سال ۱۴۰۰ اعلام می داریم

و از خداوند بزرگ موفقیت و بهروزی برای آنان آرزومندیم .