:: انتخاب کارگر نمونه ۱۴۰۰

انتخاب کارگر نمونه سال ۱۴۰۰

بدینوسیله ضمن تشکر از تلاش های  بی وقفه آقای اسماعیل خاکپور، ایشان را کارگر نمونه سال ۱۴۰۰ اعلام می داریم . از خداوند بزرگ موفقیت و بهروزی برای ایشان آرزومندیم .

فهرست